.

აღნიშნული ვებ-გვერდი შპს “აიტექნიკთან” (ს/კ 404 900 531) კავშირში არ არის.