ვებგვერდის წესები და პირობები

გაზიარება

ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები

 

თანხმობა

 

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „აიტექნიკი“-ს ს/ნ 404900531 (შემდგომში „კომპანია“ ან iTechnics) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ, მიერ iTechnics-ის  პლატფორმის გამოყენებას.

 

წესების და პირობების თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით თქვენ ადასტურებთ, რომ ამავდროულად ეთანხმებით ვებგვერდზე განთავსებული საინფორმაციო გვერდებს:

 

 • "ვებგვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს
 • "ონლაინ შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნების წესის პოლიტიკას"
 • "საგარანტიო პირობებს"
 • "გადახდის პირობებს"
 • "მიწოდების პირობებს"
 • "კონფიდენციალურობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას"
 • "ვებგვერდის უსაფრთოებას"

 

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.  

 

კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას (გარდა სატრანსპორტო კომპანიისა, რომელიც მოგაწვდით შეკვეთას და რომელიც აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა). 

 

გთხოვთ, მანამ სანამ განახორციელებთ ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრაციას/ავტორიზაციას, ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე დოკუმენტის წესებს და პირობებს, კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშრდით ნომერზე 0322149090 და შემდგომ განახორციელეთ ჩვენი პლატფორმით სარგებლობა

 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ განახორციელებთ ვებგვერდზე რეგისტრაციას:

 

 • ადასტურებთ რომ ხართ 18 (თვრამეტი) წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი;
 • ადასტურებთ, რომ მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება (ან მიიღებს შესაბამის უფლებამოსილებას) იმისათვის, რომ ხელი მოაწეროს და შეასრულოს ამ პირობებით ან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებებითა და განაცხადებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;
 • ადასტურებთ, რომ გაეცანით/ეთანხმებით და დაიცავთ წინამდებარე დოკუმენტის წესებს და პირობებს;
 • ადასტურებთ, რომ თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი ყველა ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი;
 • ადასტურებთ, რომ რეგისტრაციის მომენტიდან მის გაუქმებამდე (ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში) თქვენი (მომხმარებლის) საქმიანობა განხორციელდება ამ ხელშეკრულების წესებიდან და საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე;
 • ადასტურებთ, რომ თქვენი ქმედებები კეთილსინდისიერების პრინციპზე იქნება დამყარებული და ვებგვერდისთვის საზიანო ქმედება არ იქნება ჩადენილი;
 • ადასტურებთ, რომ ჯეროვნად შეასრულებთ თქვენზე დაკისრებულ ვალდებულებებს;
 • ადასტურებთ, რომ თქვენი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული iTechnics  ან/და ნებისმიერი მესამე პირის/მხარის მოტყუებისაკენ.

 

მომხმარებლის რეგისტრაცია 

 

ვებგვერდზე რეგისტრაციისთვის მომხმარებელი ავსებს შემდეგ საჭირო ინფორმაციას:

 • სახელი გვარი;
 • მეილი;
 • პაროლი.

მხოლოდ ვებგვერდზე რეგისტრაციის შემდგომ შეგიძლიათ განახორციელოთ სასურველი პროდუქტის შეძენა.

მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის კომპანიამ შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ან განსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

რეგისტრაციის მომენტში აუცილებელია შეიყვანოთ და დააფიქსიროთ უტყუარი ზუსტი მონაცემები, იმ შემთხვევაში თუთქვენს პირად მონაცემებში, ცვლილებას ექნება ადგილი ვალდებულნი ხართ ასახოთ აღნიშნული ცვლილება.

 

მომხმარებლის ავტორიზაცია

 

 • ანგარიშის რეგისტრაციის შემდეგ, მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას, რაც საჭიროა ვებგვერდის სრული შესაძლებლობების გამოყენებისთვის (საკუთარი პროფილის / ანგარიშის არსებობა და მასთან დაკავშირებული ფუნქციები);
 • ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით;

 

მარკეტინგი:

 

iTechnics უფლებამოსილია კომპანიაში არსებული სიახლეების გაცნობის მიზნით  რეგისტრირებულ მომხმარებელებს გაუგზავნოს  SMS შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები.

 

ცვლილებები:

 

 • კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებგვერდზე გამოქვეყნების გზით, წინამდებარე დოკუმენტი და მასში ასახული ყველა პირობაში შეიტანოს გარკვეული ცვლილებები.
 • iTechnics დიდი სურვილია რომ ყველა მომხმარებლამდე მიტანილი იქნას შეცვლილი პირობები თუმცა ამის ვალდებულება კომპანიას არ გააჩნია.  შესაბამისად გთხოვთ, რომ პერიოდულად  შეამოწმოთ აიტექნიკის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციები.
 • კომპანიას უფლება აქვს ცვლილება, რომელიც არ აუარესებს მომხმარებლის მდგომარეობას ძალაში შეიყვანოს კომპანიის ვებგვერდზე ან/და აპლიკაციაში მისი განთავსებისთანავე.
 • მომხმარებელი ვებგვერდით სარგებლობისას ავტომატურად ეთანხმება კომპანიაში განხორციელებულ ცვლილებებს.
 • მომხმარებელს ყოველთვის აქვს იმის საშუალება რომ (კომპანიასთან მიმართვისშედეგადნებისმიერ დროსშეცვალოსშეასწოროს მის მიერ iTechnics ვებგვერდზემიწოდებული ინფორმაცია.

 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა/შეწყვეტა - დავების გადაწყვეტა

 

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულად ითვლება მომხმარებლის რეგისტრაციის მომენტიდან და ძალაშია ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებამდე.

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავის გადაწყვეტა წარმოებს მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით ურთიერთშეთანხმების მიღწევის მიზნით. მხარეთა შორის მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაეცემა საქართველოს საერთო სასამართლოებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

 

ერთიანი ხელშეკრულება:

 

წინამდებარე წესები და პირობები მომხმარებლებსა და კომპანიას შორის დადებულ სხვა ხელშეკრულებებთან ერთად წამოადგენს ერთიან და მთლიან შეთანხმებას პლატფორმის ან/და სერვისებთან დაკავშირებით და ანაცვლებს პლატფორმასთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებულ ყველა წინარე და პარალელურ რეჟიმში განხორციელებულ კომუნიკაციას, აღქმას, ასევე წერილობით ან ზეპირ განცხადებებსა და გარანტიებს.

საყურადღებო - რეგისტრაციის შემდგომ, თქვენთვის მონიჭებულ უნივერსალურ კოდებზე და პირად ინფორმაციებზე რაცსაჭიროა ავტორიზაციის განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი ხართ თქვენ, იმ შემთხვევაში თუ ის მოხვდება მესამეპირების ხელში კომპანია პასუხს არ აგებს დამდგარ შედგეზე;

გთხოვთ არ გაასაჯაროოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლიკომპანია არიღებს პასუხისმგებლობასსხვა პირის მიერ მომხმარებლის სახელის და პაროლისგამოყენებაზეიმ შემთხვევაში თუკომპანიისვებგვერდზე თქვენს მონაცემებს  გამოიყენებს არაუფლებამოსილი პირი და/ან ისარგებლებს ჩვენიმომსახურებითთქვენუნდა აცნობოთ კომპანიასრათა მიღებულ იქნას შესაბამისი ზომებიმომხმარებელმაკომპანიას უნდა მიაწოდოს უტყუარი  და სრულყოფილი ინფორმაციარათა    კომპანიამ შეძლოს კანონითგათვალისწინებული ზომების მიღება თქვენი ინტერესების დასაცავად.

 

 

ვებგვერდის უსაფრთხოება

 

ვებგვერდი itechnics.ge არის დაცული „უსაფრთხოების სერტიფიკატით“ და მონაცემების გაცვლა ხდება დაშიფრული https არხით. 

მიუხედავად ამისა შეგახსენებთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ავიღოთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ვებგვერდზე გაგზავნილ მონაცემებზე მესამე პირების მიერ არასანქცირებულ წვდომაზე ან/და ინფორმაციის დაზიანებაზე;

აქვე გაცნობებთ, რომ საიტი არ შეინახავს თქვენი ელექტრონული ბარათების მონაცემებს, რადგან თქვენ ბარათის მონაცემები შეგყავთ MBank-ის გვერდზე, რომელზეც საიტი გადამისამართებთ და რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ ელექტრონულ გვერდს.  

 

კომუნიკაცია

 

ყველა სხვა დანარჩენი საკითხი რომელიც შეიძლება თქვენთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ იყოს გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ რათა მოვახდინოთ  სწრაფი/ეფექტური მომსახურეობა

 

შპს „აიტექნიკი“

ს/კ: 404900531

ტელ: 0322149090

მეილი: [email protected]

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის 1

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი,უნივერსიტეტის 19

 

ჩვენი მისამართებია:

თბილისი:
ქავთარაძის N1 ს/ც სითი მოლი, მე-2 სართული
პეკინის N13
ჭავჭავაძის N34 ს/ც პიქსელი, 1-ლი სართული
ჭავჭავაძის #37, ს/ც Axis Towers

ბათუმი:
გორგილაძის N88, ბათუმი მოლი, მე-2 სართული

ქუთაისი:
შარტავას ქ. N2, ს/ც West Point